Strona Główna/ Generality Page · Artykuły/ Articles · Download · Forum · The links - the best of the links · Kategorie Newsów/ The category of News Styczeń 18 2020 00:42:38
Nawigacja
Strona Główna/ Generality Page
Artykuły/ Articles
Download
FAQ
Forum
The links - the best of the links
Kategorie Newsów/ The category of News
Technologia/ Technology
zakądki świata/ Over the world
Galeria/ The gallery first
Galeria 2/ The gallery second
Galeria 3/ The gallery third
Szukaj/ look for
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 17
Najnowszy Użytkownik: XMikoDikoX
Na Forum
Najnowsze Tematy
Perfect project NexusRP
Inteligo Kredyt | &#...
DarkRP project NexusRP
StalkerRP project Ne...
Most project NexusRP
Najciekawsze Tematy
Perfect project N... [0]
Inteligo Kredyt |... [0]
DarkRP project Ne... [0]
StalkerRP project... [0]
Most project NexusRP [0]
książki - publikacje/ books - publicate
książki - publikacje
kącik wierszy/ row Seating
row Seating
Humor/ humor
Humor
Kulinaria/ Culinary
Culinary
Ostatnie Artykuły
Brak zawartości dla tego panelu
Godzina/ Clock
Kalendarz/ callender
panel

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Katalog motoryzacyjny

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Czy potrafimy być asretywni w dzisiejszych czasach...

...Teoria asertywnościSwoją światową karierę asertywność rozpoczęła książką Herberta Fensterheima i Jean Baer pt. „Jak nauczyć się asertywności: Nie mów Tak, gdy chcesz powiedzieć Nie”. Klasyk treningu asertywności Herbert Fensterheim zawarł w niej pięć następująco sformułowanych praw:
1. Masz prawo do robienia tego, co chcesz dopóty, dopóki nie rani to kogoś innego.
2. Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie, nawet jeśli rani to kogoś innego, dopóty, dopóki twoje intencje nie są agresywne, lecz asertywne.
3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb dopóty, dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić.
4. Istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie są oczywiste. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania i wyjaśnienia tej sprawy z drugą osobą.
5. Masz prawo do korzystania ze swoich praw. Jeśli z nich nie korzystasz, to godzisz się na odebranie ich sobie.
Te pięć stwierdzeń stanowi podstawę teorii asertywności i trenowania umiejętności asertywnych. Na ich podstawie stworzono wiele definicji pojęcia. Kto myśli, że asertwność oznacza tylko i wyłącznie mówienie „nie”, tkwi w błędzie, bo asertywność to także:
• posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w nienaruszalnych granicach praw i terytorium psychologicznego innych osób oraz własnych bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych;
• bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie swoich uczuć, emocji, postaw i opinii w sposób respektujący uczucia, emocje, postawy i opinie drugiej osoby;
• umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy;
• umiejętność pełnego wyrażania siebie;
• umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych;
• korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych;
• umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał;
• stanowcza obrona własnych praw;
• autentyczność;
• stanowczość, która nie rani;
• elastyczność zachowania;
• Twój wybór;
• świadomość siebie, własnych wad, zalet, opinii;
• wrażliwość na innych ludzi;
• prawo do bycia sobą;
• respektowanie własnych praw przy jednoczesnym respektowaniu praw innych osób.
Na postawę asertywną składa się tak asertwność fizyczna, jak i asertywne zachowania.
Asertywność fizyczna to umiejętność przekazywania swą postawą i wyglądem zewnętrznym, że potrafimy walczyć w obronie swoich praw i że mamy kontrolę nad sytuacją. Obejmuje sposób chodzenia, mówienia, rejestracji i pojmowania otoczenia, zachowywania się w bliskich kontaktach fizycznych z innymi osobami, prezencję.
Asertywne zachowania to umiejętność komunikowania się z otoczeniem, dzięki której możemy otwarcie wyrażać swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i lekceważenia rozmówców. Zachowania asertywne pozwalają bez wyrzutów sumienia, złości i lęku powiedzieć „nie”, a w przypadku konfliktu, osiągnąć kompromis bez poświęcania własnej godności i rezygnacji z uznawanych wartości.
W skład teorii asertywności wchodzi założenie o istnieniu terytorium psychologicznego człowieka, z którym wiąże się asertywna odmowa. „Terytorium psychologiczne” obejmuje wszystko, co dotyczy danego człowieka – jego prywatne myśli, czyny, uczucia, potrzeby, a także należące do niego przedmioty. Asertywna odmowa służy ustalaniu granic tego terytorium, czyli jego obronie. Zakłada się, że każdy człowiek ma prawo do prywatności i intymności. Elementami niezbędnymi do asertywnej odmowy są trzy elementy: słowo „nie” na początku zdania, jasna informacja o naszych zamiarach, zwięzłe i prawdziwe uzasadnienie naszej odmowy. "The theory of assertivenessHis career assertiveness world began the book by Herbert and Jean Baer Fensterheima Fri "How to learn assertiveness: Do not say Yes when you want to say no." Classic Herbert Fensterheim assertiveness training has added five laws formulated as follows:
First You have the right to do what you want as long as it does not hurt anyone else.
Second You have the right to preserve their dignity through assertive behavior, even if it hurts someone else, as long as your intentions are not aggressive, but assertive.
Third You have the right to present their requests to another as long as you acknowledge that the other person has the right to refuse.
4th There are such situations between people, in which the rights are not obvious. But always you have the right to discuss and clarify this matter with another person.
5th You have the right to exercise their rights. When not in use, you agree to the withdrawal of their own.
These five statements is the basis for the theory of assertiveness and assertiveness skills training. On their basis, created a lot of definition. Who thinks that assertiveness is only saying "no", is in error, because assertiveness is also:
• Having and expressing his own opinion, and direct expression of emotions and attitudes in the inalienable rights and the limits of the psychological territory of others and their own without aggressive behavior and defending their rights in social situations;
• direct, honest and strong to express their feelings, emotions, attitudes and opinions with respect for feelings, emotions, attitudes and opinions of the other person;
• The ability to express opinions, criticism, needs, desires, feelings of guilt;
• The ability to fully express themselves;
• refusal skills in a way and others;
• use of personal rights without violating the rights of others;
• The ability to critique the reception, assessment and praise;
• A firm defense of their rights;
• authenticity;
• firmness, which does not hurt;
• flexibility of behavior;
• Your choice;
• awareness of themselves, their own shortcomings, advantages, opinion;
• sensitivity to other people;
• the right to be themselves;
• respecting their own rights while respecting the rights of others.
The assertive attitude that consists asertwność physical and assertive behavior.
Physical Assertiveness is the ability to transfer his attitude and appearance that we can fight to defend their rights and that we have control over the situation. Includes a walking, talking, recording and understanding the environment, the behavior of individuals in close contact with others presence.
Assertive behavior is the ability to communicate with the environment, through which we can openly express their thoughts, preferences, feelings, beliefs, attitudes, values, without feeling discomfort and neglect the internal speakers. Assertive behavior allows no remorse, anger and fear to say "no", and in case of conflict, to reach a compromise without sacrificing their dignity and resignation of accepted values.
The theory of assertiveness comes the assumption of the existence of human psychological territory, which involves assertive refusal. "The territory of the psychological" covers everything about the man - his private thoughts, actions, feelings, needs, and items belonging to him. Assertive refusal aims to determine the limits of that territory, that is his defense. It is assumed that everyone has the right to privacy and intimacy. Components necessary for assertive refusal are three elements: the word "no" at the beginning of sentences, clear information about our intentions, concise and true reasons for our refusal. "


More can be found at:


Link

Link

Link

Link
Mowa werbalna (mowy ciała), czyli jak się zachowujemy...
...wysiłki zmierzające do wyizolowania «bitów» komunikacji pozawerbalnej i wysuwanie na ich podstawie uogólnień są z góry skazane na niepowodzenie. Wszystkie artykuły i książki na temat «języka ciała», które miały rzekomo natychmiast uczynić z czytelnika eksperta li tylko na podstawie obserwacji zachowań ludzkich w czasie przyjęć towarzyskich, są całkowicie bałamutne. Główny błąd popularyzacji „języka ciała” polega na tym, że jest on ukazany jako zjawisko niezależne od człowieka, jako coś, w co można się przyodziać lub co można zdjąć tak samo jak ubranie..."

... efforts to isolate the "bits" non-verbal communication in and out on the basis of generalizations are doomed to failure. All articles and books on "body language" that was allegedly immediately make the reader an expert merely based on observation of human behavior during social parties, are completely misleading. The main problem with popularizing the "body language" is that it is presented as a phenomenon independent of man, as something in which you will wear or what can be removed just like clothes ... "more can be found at:

Link

Link

Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA
Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA (pol. Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi) – porozumienie wielostronne, mające ustalić międzynarodowe standardy w walce z naruszeniami własności intelektualnej. Przedmiotem regulacji są kwestie obrotu podrabianymi dobrami, zasady handlu lekami generycznymi oraz problem rozpowszechniania dzieł prawnie chronionych poprzez Internet (tzw. piractwo medialne).

Dokument ustanawia szereg regulacji prawnych o globalnym zasięgu. Do porozumienia może przyłączyć się każde państwo zainteresowane współpracą w ramach powstających struktur. Powołane do życia ciało administracyjne będzie zupełnie niezależne od istniejących obecnie międzynarodowych instytucji, zajmujących się dotychczas tymi zagadnieniami: Światowej Organizacji Handlu (WTO), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) czy innych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA (Polish Anti-Counterfeiting Trade Agreement trading in counterfeit goods) - a multilateral agreement, to establish international standards in combating violations of intellectual property. Issues are regulated trading in counterfeit goods, generic medicines trade rules and the problem of dissemination of protected works via Internet (so-called media piracy).

The document sets out a number of legal regulations with global reach. The agreement may join any Member interested in working in the emerging structures. Formed administrative body will be completely independent of existing international institutions dealing with these issues so far: the World Trade Organization (WTO), World Intellectual Property Organization (WIPO) and other agencies of the United Nations (UN).


more can be found at:

Link
Fundacje, które niosą pomoc, TO NASZE SKARBY....
TEN 1% TO DLA NICH BARDZO WIELE/ The 1 PERCENT IT FOR THEM VERY MUCH ......


GŁÓWNA STRONA DOTYCZĄCA FUNKCJONUJĄCYCH FUNDACJI:HOME FOR OPERATING FOUNDATION:


Link


FUNDACJA TVN/ TVN Foundation


Link


FUNDACJA POLSAT/ FOUNDATION POLSAT


Link


FUNDACJA DZIECIĘCA FANTAZJA/ FANTASY CHILDREN FOUNDATION


Link


i jeszcze inni/ and still others...


Link
My też starajmy się innym pomagać....
Image and video hosting by TinyPicNa początku czerwca 2010 roku
podczas młodzieżowych zawodów doszło do makabrycznego wypadku.
Na ostatnim łuku najbardziej utytułowany zawodnik Rybek Rybnik, aktualnie zawodnik Włókniarza Częstochowa – Kamil Cieślar – wpadł na Marcina Bubla, kiedy ten wykręcał „bączka”.

Na początku czerwca 2010 roku
podczas młodzieżowych zawodów doszło do makabrycznego wypadku.
Na ostatnim łuku najbardziej utytułowany zawodnik Rybek Rybnik, aktualnie zawodnik Włókniarza Częstochowa – Kamil Cieślar – wpadł na Marcina Bubla, kiedy ten wykręcał „bączka”.

Marcin upadł na tor, natomiast Kamil na wyprostowanym motocyklu z całym impetem uderzył o dmuchaną bandę. Po tym zajściu Bubel trafił do parku maszyn o własnych siłach, zaś Kamila odwieziono do szpitala.

Po wstępnych badaniach u Kamila Cieślara wystąpiło podejrzenie urazu kręgosłupa. Przeszedł dwie operacje po drugiej stwierdzono uraz rdzenia kręgowego. Kamil ma kurczowe porażenie kończyn dolnych. Potrzebna mu jest długotrwała i kosztowna rehabilitacja.

Kamil stoczył na torze wiele pojedynków.
Większość wygrał.
Dziś musi stoczyć kolejną walkę, dłuższą i bardziej wykańczającą. Walkę o powrót do normalności.

Chce wrócić do życia i dalej zdobywać kolejne mistrzostwa.In early June 2010
youth competitions during the gruesome accident occurred.
On the last curve the most successful athlete Shark Rybnik, currently player Włókniarz Czestochowa - Kamil Cieślar - Martin came up with the Bubel, when he dialed the "dinghy".

In early June 2010
youth competitions during the gruesome accident occurred.
On the last curve the most successful athlete Shark Rybnik, currently player Włókniarz Czestochowa - Kamil Cieślar - Martin came up with the Bubel, when he dialed the "dinghy".

Martin fell to the track, while Kamil on upright bike with all the vigor hit the inflatable cushion. After this incident Bubel was taken to the pits on his own, and Camilla were taken to the hospital.

After preliminary studies with Camille Cieślar suspected spine injury. Underwent two operations on the other had spinal cord injury. Kamil has spastic paraplegia. He needs is long and costly rehabilitation.

Kamil fought many battles on the track.
The majority won.
Today he has to fight another battle, longer and more finishing. The fight for a return to normality.

He wants to come back to life and continue to win more championships.Więcej można zobaczyć na stronie:/More can be found at:


Link


...i inne osoby, które również tej pomocy od nas oczekują:/ and others who also support this expect from us:Link

Link


Oraz w ostatnim czasie Iza, jej sytuacja jest bardzo nieciekawa (potrzebuje już pieniędzy na operację za granicą - jej jeszcze można pomóc) / And the last time, Iza, her situation is very boring (longer needs the money for surgery abroad - yet it can help)

Link

panel reklamowy/ The panel annoucements
Image and video hosting by TinyPic
informacje
cdn
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Kontakt/ contact

stanislaw.palarczyk@gmail.com
spalarczyk@interia.pl

stanislaw28
horoskop miesięczny/ monthly horoscope
http://www.codzienny-horoskop.pl/
Wyniki Lotto/ Lotto Results
http://www.wynikilotto.net.pl/

http://www.lotto.csa.pl/

http://megalotto.pl/
Notowania giełdowe/ stock Quotes
http://www.gpw.pl/

http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/notgpw/notc/c_akcje

http://www.notowany.pl/

http://www.czasnazysk.pl/notowania

http://gielda.wp.pl/notowania.html?ticaid=1e01c

http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/akcje.html
Notowania walut/ exchange rates
http://waluty.onet.pl/kursy-walut,18905,notowania-kursy-srednie-nbp-a

http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html
INFORMACJE...
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl